Tổng hợp chu kỳ đặc biệt

Tổng hợp chu kỳ đặc biệt là gì?

 

Tổng hợp lại chu kỳ giải đặc biệt lâu chưa về theo đầu ,theo đuôi và theo tổng tính tới thời điểm bạn thống kê. Từ đó có thể đưa ra những gọi ý giúp bạn lựa chọn bộ số cho giải đặc biệt và các giải khác.

 

Tổng hợp chu kỳ đặc biệt như thế nào?

Với 3 bước bạn nhanh chóng có được những thống kê mong muốn :

1. Lựa chọn biên độ ngày thống kê chu kỳ đặc biệt

2. Chọn tỉnh thành quay kết quả xổ số

3. Click xem kết quả

Chúc các bạn tìm được con số may mắn với những thống kê chu kỳ đặc biệt của chúng tôi !

Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầu Max đại
- Đầu 0 ra ngày 01/12/2020 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 61 ngày
- Đầu 1 ra ngày 02/12/2020 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 72 ngày
- Đầu 2 ra ngày 27/11/2020 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 85 ngày
- Đầu 3 ra ngày 25/11/2020 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày 64 ngày
- Đầu 4 ra ngày 23/11/2020 đến nay vẫn chưa ra là 9 ngày 65 ngày
- Đầu 5 ra ngày 07/11/2020 đến nay vẫn chưa ra là 25 ngày 59 ngày
- Đầu 6 ra ngày 29/11/2020 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 64 ngày
- Đầu 7 ra ngày 26/11/2020 đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày 62 ngày
- Đầu 8 ra ngày 20/11/2020 đến nay vẫn chưa ra là 12 ngày 66 ngày
- Đầu 9 ra ngày 22/11/2020 đến nay vẫn chưa ra là 10 ngày 56 ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôi Max đại
- Đuôi 0 ra ngày 20/11/2020 đến nay vẫn chưa ra là 12 ngày 57 ngày
- Đuôi 1 ra ngày 26/11/2020 đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày 71 ngày
- Đuôi 2 ra ngày 11/11/2020 đến nay vẫn chưa ra là 21 ngày 78 ngày
- Đuôi 3 ra ngày 23/11/2020 đến nay vẫn chưa ra là 9 ngày 68 ngày
- Đuôi 4 ra ngày 30/11/2020 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 87 ngày
- Đuôi 5 ra ngày 05/11/2020 đến nay vẫn chưa ra là 27 ngày 61 ngày
- Đuôi 6 ra ngày 27/11/2020 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 66 ngày
- Đuôi 7 ra ngày 02/12/2020 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 68 ngày
- Đuôi 8 ra ngày 15/11/2020 đến nay vẫn chưa ra là 17 ngày 106 ngày
- Đuôi 9 ra ngày 29/11/2020 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 71 ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổng Max đại
- Tổng 0 ra ngày 28/11/2020 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 53 ngày
- Tổng 1 ra ngày 10/11/2020 đến nay vẫn chưa ra là 22 ngày 70 ngày
- Tổng 2 ra ngày 17/11/2020 đến nay vẫn chưa ra là 15 ngày 84 ngày
- Tổng 3 ra ngày 18/11/2020 đến nay vẫn chưa ra là 14 ngày 77 ngày
- Tổng 4 ra ngày 30/11/2020 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 62 ngày
- Tổng 5 ra ngày 29/11/2020 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 58 ngày
- Tổng 6 ra ngày 14/11/2020 đến nay vẫn chưa ra là 18 ngày 68 ngày
- Tổng 7 ra ngày 01/12/2020 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 54 ngày
- Tổng 8 ra ngày 02/12/2020 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 67 ngày
- Tổng 9 ra ngày 25/11/2020 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày 91 ngày