Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 20/02/2020

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
1 lần
01,10
6 lần
02,20
3 lần
03,30
3 lần
04,40
3 lần
08,80
5 lần
09,90
8 lần
11,11
4 lần
12,21
8 lần
13,31
7 lần
14,41
12 lần
15,51
4 lần
16,61
2 lần
17,71
2 lần
18,81
9 lần
19,91
12 lần
22,22
6 lần
23,32
3 lần
24,42
4 lần
25,52
8 lần
28,82
12 lần
29,92
16 lần
43,34
2 lần
48,84
10 lần
49,94
17 lần
53,35
4 lần
58,85
8 lần
59,95
8 lần
70,07
1 lần
72,27
1 lần
73,37
2 lần
74,47
3 lần
78,87
1 lần
79,97
1 lần
83,38
6 lần
88,88
6 lần
89,98
14 lần
93,39
11 lần
99,99
11 lần